Affärsidé / Uppdrag

Dalslands Kanal AB: s uppdrag

Ii formell mening utgår bolagets verksamhet från bolagsordningens ”ändamålsparagraf”. Informellt bedrivs verksamheten ur två perspektiv: ”det kulturhistoriska arvet” och ”den turistiska katalysatorn”. Dessa två huvudgrenar präglar bolagets dagliga verksamhet och framtida inriktning.

Utdrag ur bolagsordning:
Dalslands Kanal AB har enligt stadgarna att ”anlägga och underhålla en kanalled för begagnande såsom allmän farled mot avgifter, som i vederbörlig ordning bestämmes, även så idka annan därmed förenlig verksamhet”. Kanalbolaget har således att sköta drift, underhåll och förvaltning av dess slussar, fastigheter, markområden, serviceanläggningar och broar/bryggor utmed sjösystemet. Därtill har bolaget ansvar för säkerhetsanordningar för sjöfarten såsom farledsmarkeringar och fyrar. Bolaget fastställer och uppbär seglationsavgifter samt verkar aktivt för att öka sjöfarten i kanalsystemet.

Riksintresse för kulturminnesvården:
Kanalmiljö av stor kommunikations- och industrihistorisk betydelse bestående av ett system av slussar och korta kanalsträckningar som sammanbinder Dalslands många sjöar, invigd 1868 som transportled för de dalsländska järnbruken, sågverken och pappersbruken.

Uttryck för riksintresset:
Utöver kanalleden med slussar, slussvaktarbostäder och sjölederna, där särskilt Nils Ericsons teknikhistoriskt mycket intressanta och för Sverige unika akvedukten vid Håverud bör nämnas, ingår ett flertal äldre broar och byggnader tillhörande gamla järn- och pappersbruk med äldre fabriksanläggningar.

Dalslands kanal som katalysator i turismnäringen i Dalsland och Västra Värmland:
Kanalbolaget beräknar att ca 50 företag direkt eller indirekt är beroende av kanalbolagets verksamhet – framför allt öppethållandet för seglation. I undersökningar genomförda 1996 av Resurs AB beräknas att ca 30 % av den turistiska omsättningen i Dalsland (total omsättning 1998: 280.000.000 kronor) dvs. ca 85.000.000 kronor kan hänföras till kanalbolaget. Kanalen är den enskilt största faktorn för turismutveckling i Dalsland och sydvästra Värmland.