Utvecklingsprojekt

Det finns ett flertal utvecklingsprojekt och utvecklingsprogram som Dalslands kanal AB har varit med om de senaste åren, och fler kommer i framtiden.

Dalslands Kanal AB har under en 15-årsperiod (1992-2007) genomfört flera mycket omfattande utvecklingsprojekt. Vi beskriver här projekten översiktligt.

Utvecklingsarbetet vid Dalslands Kanal AB har varit mycket intensivt under den senaste 15-årsperioden. Arbetet har varit ett led i kanalbolagets övergripande strategi att, dels vårda och bevara kulturarvet, dels skapa förutsättningar för expansion inom turismindustrin i regionen Dalsland – Sydvästra Värmland.

 

1997-2000 Dalslands kanals upplevelseområde

Den 18 mars 1997 fattade beslutsgruppen för mål 5b Västra Sverige beslut att bevilja Dalslands Kanal AB projektstöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för projektet ”Dalslands kanals upplevelseområde”. Projektet blev ett av de större mål 5b-projekten i området och kom att ha en total projektkostnad om ca 22 miljoner kronor.
Läs mer

2001-2003 Återställningsarbeten efter översvämningar

Under hösten 2000 drabbades Upperudsälven och Dalslands kanal av extremt höga vattenflöden. Detta medförde att kommunerna Bengtsfors och Mellerud införde räddningstjänst enligt Räddningstjänst-lagen § 45 och Årjängs kommun vidtog extraordinära insatser – med avsikt att rädda allmän och privat egendom utmed kanal- och sjösystemet. Som en följd av insatser på grund av denna situation kom Dalslands Kanal att drabbas av mycket omfattande skador.
Läs mer

2003-2006 Utvecklingsprogram för Dalslands kanals upplevelseområde

Den 29 november 2002 beslutade EU:s strukturfondsdelegation för Mål 2 att bevilja Dalslands Kanal AB medel för ett nytt utvecklingsprojekt med projektnamnet Utvecklingsprogram för Dalslands kanals upplevelseområde – totalt omslutande 26 miljoner kronor.
Läs mer

Otteidprojektet

Otteidområdet – såväl östra- som västra Otteid – är en knutpunkt för båtsporten såväl i Dalslands kanal som i Haldenkanalen. Bedömningar gjorda utifrån de erfarenheter som finns i de båda kanalbolagen – samt ”externa” bedömningar – visar att förutsättningarna för utveckling av båtsporten är mycket goda i de båda sjösystemen. Mot denna bakgrund ses utvecklingen av Otteid-området som en särskilt betydelsefull komponent.
Läs mer