2001-2003 Återställningsarbetet vid Dalslands kanal efter skador från översvämningarna hösten 2000.

Inledning

Under hösten 2000 drabbades Upperudsälven och Dalslands kanal av extremt höga vattenflöden. Detta medförde att kommunerna Bengtsfors och Mellerud införde räddningstjänst enligt Räddningstjänst-lagen § 45 och Årjängs kommun vidtog extraordinära insatser – med avsikt att rädda allmän och privat egendom utmed kanal- och sjösystemet. Som en följd av insatser på grund av denna situation kom Dalslands Kanal att drabbas av mycket omfattande skador.

Beslutet

I maj 2001 beslutade regeringen (Fi2001/337) att bevilja kommunerna Bengtsfors, Mellerud och Årjäng bidrag för kostnader som orsakats Dalslands kanal av översvämningar under hösten 2000. Regeringen beslutade att utbetala hälften av det beviljade beloppet, 8.127.255 kronor, per omgående för att säkerställa kanalens öppethållande seglationssäsongen 2001. En andra och slutgiltig utbetalning skulle ske när berörda kommuner till regeringen redovisat de faktiska kostnaderna för att återställa Dalslands kanal i det skick den befann sig våren 2000.

Teknisk beskrivning (se bilaga 3)

Ekonomisk redovisning (se bilaga 1, 6, 7)

Besiktning – kostnadsberäkning

Den kostnadsberäkning som låg till grund för kanalbolagets framställan baserades på okulärbesiktningar utförda av kanalbolaget – november 2000 – januari 2001 (Benny Ruus), Byggledning & Kontroll AB (januari/februari 2001) samt den externa kontakt (som sedermera kom att bli projektledare för återställningsarbetet) Bengt Höglund (januari 2001- juli 2001). Besiktningsarbetet genomfördes på ett flertal platser med dyktjänst och undervattensdokumentation/filmning. Samtliga farleder ramades.

De inledande besiktningarna genomfördes under de första veckorna i januari 2001 i mildväder. I februari drabbades vi av vinterväder – snö och sedermera isbelagda vattendrag, vilket innebar att besiktningarna avstannade under en period. Vårfloden i maj-juni medförde att dykning på vissa platser, av säkerhetsskäl, inte kunde genomföras förrän i juli. Besiktningsarbetet blev på vissa platser mycket komplicerat och utdraget i tid.

Mot ovan beskrivna kom kostnadsberäkningarna i framställan därför att beskrivas som ”kända och bedömda/antagna”.

Redovisningen

Den här lämnade ekonomiska redovisningen utgår från tidigare beskrivna kostnadsberäkning som låg till grund för kanalbolagets framställan till regeringen i maj 2001. För att kunna granska och utvärdera de genomförda återställningsarbetena har vi valt att redovisa genomförda arbeten (Ekonomisk översikt – bilaga 1) med kostnadsberäkningen (bilaga 6), teknisk beskrivning (bilaga 3) samt Ekonomisk redovisning årsvis (bilaga 7).

De avvikelser som kan noteras har sin förklaring i det komplicerade besiktningsarbetet, vilket över tid visade skador vars omfattning inte var kända vid tiden för framställan.

Denna projektredovisning (såväl ekonomisk som teknisk) har varit föremål för granskning av såväl ÅF – Installation AB (Tomas Barthold) som kanalbolagets revisor (Öhrlings PricewaterhouseCoopers – Anders E Hallgren). Granskningsutlåtande enligt bilaga 4 och bilaga 9.

Kanalbolagets likviditet under tiden fram till slutlig utbetalning

För att klara den ekonomiska situationen under tiden fram till dess slutlig utbetalning sker, har kanalbolaget upptagit ett lån hos Västra Götalandsregionen till en låneränta om 3,5 – 4,5%.

Projektorganisation

Ansvarig för återställningsarbetet och dess löpande verksamhet har varit Bengt Höglund (tekniskt sakkunnig – bygg och anläggning). Höglund har svarat för samtliga externa kontakter såsom myndigheter, entreprenadföretag, upphandlingar, besiktningar, upprättande av vissa ritningar, konstruktionslösningar och dokumentation (Höglund har 2003-03-30 avslutat sin verksamhet vid kanalbolaget).

Den ekonomiska hanteringen har utförts av kanalbolagets ekonomichef Monica Andersson.

Andersson och Höglund har löpande rapporterat till kanalbolagets VD.

VD har vid bolagets ordinarie styrelsesammanträden redogjort för återställningsarbetets utveckling.

Kontakter under projekttidens gång

Myndigheter:                          Berörda länsstyrelsers miljö- och kulturmiljöenheter,

Kommunernas miljönämnder, byggnadsnämnder,

Lantmäterienheten,

Vattendomstolen,

Vägverket,

Banverket,

Privatpersoner:                       Berörda markägare

Kraftbolag:                             Vattenfall, Fortum (Birka), Bengtsfors Kraft

Entreprenadföretag:                Bygg och anläggning: NCC, SKANSKA, Steneby Schakt, PEAB

el, vvs, färg, golv: lokala företag

Extern specialkompetens:        Vattenteknik

Vattenbyggnadsteknik

Geoteknik

Upphandlingsprinciper

Kanalbolaget har tillämpat upphandlingsprinciper enligt LOA – de flesta som totalentreprenader. Vid de första återställningsarbetena (våren 2001) tillämpades dock förenklad förhandlingsupphandling på grund av tidsskäl. Upphandlingsarbetet har skett i samråd med Byggledning och Kontroll.

Besiktning och kontroll

Samtliga arbeten är dokumenterade genom byggprotokoll, egna anteckningar och fotodokumentation. Samtliga arbeten har också slutbesiktigats, slutbesiktningsprotokoll är upprättade.

Fotobilaga

Fotobilagan utgör ett litet axplock av den omfattande fotodokumentation som genomförts vid samtliga byggmoment under projekttiden.

030505

Benny Ruus

Bilagor kan fås från Dalslands Kanal AB.