• Senaste nytt

  • Nyhetsbrev

    Hålla dig uppdaterad om information och händelser runt kanalen. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Akvedukten i Håverud blir byggnadsminne

Historisk manifestation i Håverud och Upperud

Onsdagen den 29 maj, förklaras såväl Akvedukten som de båda slussområdena i Håverud och Upperud som byggnadsminnen. Det sker genom att Landshövding Lars Bäckström och Länsantikvarie Karolina vom Mentzer inviger de båda områdena i samband med en ceremoni som manifesterar detta beslut.

Frågan om byggnadsminnesförklaring väcktes av kanalbolaget i mars 2011 genom en formell framställan till Länsstyrelsen. Från början begränsades förslaget till Akvedukten men kom under utredningens gång att utökas till att gälla även slussar och anläggningar, slussområden och fastigheter på kanalbolagets mark i Håverud och Upperud.

– En byggnadsminnesförklaring är en försäkran om att särskilt värdefulla och unika kulturhistoriska värden bevaras för framtiden. Men den är lika mycket en manifestation och en signal till omvärlden att här finns något alldeles extra intressant och värdefullt – värt att besöka, att lära sig om och att vara stolt över. Därför har vår ambition att få byggnadsminnesstatus på dessa områden varit högt prioriterad. Nu har vi nått dit vilket är mycket positivt säger Benny Ruus, VD för Dalslands Kanal AB.

I sin motivering pekar Länsstyrelsen på att Dalslands kanal, med grävda kanalsträckor och slussar, är ett riksintresse för kulturmiljövården. Byggandet och det kontinuerliga användandet och underhållet av anläggningarna har skapat de stora kulturhistoriska värden som en byggnadsminnesförklaring vill slå vakt om. Anläggningen är också en av Dalslands största turistmål med stora ekonomiska, kulturella och symboliska värden. Därför är åtgärder som befrämjar kanalens drift och skapar möjligheter för allmänheten att besöka och förstå kanalens historia, en förutsättning för att behålla dessa värden.

Akvedukten i Håverud är i Sverige en unik konstruktion med ett stort in­dustri­historiskt och teknikhistoriskt värde. Värdena förstärks ytterligare genom att akvedukten är bevarad i ursprungligt skick och fortfarande används enligt intentionerna.

Dalslands kanal med sina slussar och akvedukten i Håverud är goda representanter för Nils Ericsons ingenjörskonst. Kamrersbostaden i Upperud, som var Nils Ericsons bostad och den plats där kanalprojektet leddes ifrån, har därmed ett stort symboliskt och personhistoriskt värde. Magasinet och arkivet är viktiga miljöskapande byggnader med tidstypiska karaktärer och uttryck. Länsstyrelsen bedömer att de två utvalda områdena kring Dalslands kanal med akvedukt, slussar och byggnader är unika och synnerligen märkliga genom sitt kulturhistoriska värde.

Ett 70-tal inbjudna gäster deltar i ceremonin, däribland representanter för kanalbolagets ägare, dess styrelse och personal, samarbetspartners och kulturinstitutioner. Utöver Landshövdingen och Länsantikvarien medverkar också också ett 20-tal elever och lärare från Melleruds Kulturskola.