Bokullen Naturreservat, Ed

Bokullen kan betecknas som ett stort och lite påverkat skogsområde av ovanligt slag vid sjön Stora Les västra strand i Dals-Eds kommun

Bokullen Naturreservat, Ed

Naturskog i Dalsland

Bokullen kan betecknas som ett stort och lite påverkat skogsområde av ovanligt slag vid sjön Stora Les västra strand i Dals-Eds kommun. Området är ett av de få större kvarvarande exemplen på de naturskogar som ursprungligen fanns i nordvästligaste Dalsland.

Lavar och hackspettar

Den skog som finns på Bokullen har en i dag allt ovanligare sammansättning av äldre skog med ett stundtals rikt inslag av lövträd som asp, björk, al, sälg och rönn samt riklig mängd död och döende ved. Åldern på skogen är drygt 100 år. Området har en mycket värdefull lavflora med många hotade arter samt hyser den akut hotade vitryggiga hackspetten. Sammansättningen av både nordliga och västliga oceaniska lavarter är också intressant.

Sannolikt finns här också hotade insekter tack vare rikedomen på död ved. Många fågelarter är i sin tur beroende av insekterna för sin föda. Förutom vitrygg har även tretåig hackspett noterats.

Det finns inga anordningar för besökande i området, men att fritt ströva i ett vackert landskapsavsnitt som Bokullen har många fördelar.

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Bokullens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

– framföra motorfordon, rida eller cykla,

– ställa upp husvagn, tälta, elda eller sätta upp vindskydd,

– störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,

– bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller bortföra levande eller döda träd och buskar,

– samla vedlevande insekter,

– plocka eller samla in växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp,

– medföra okopplad hund eller annat okopplat husdjur utom i samband med jakt,

– sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,

– anordna orienteringskontroller eller snitsla spår.

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Text: Västkuststiftelsen.org

Foto: Svante Hultengren

Kontakt