Fjärilsparken

Under soliga, vindstilla dagar kan du ha turen att få syn på en och annan fjäril. Växtligheten i parken erbjuder goda förutsättningar för fjärilen att leva och bo i.

Välkommen till fjärilsparken!

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att skapa en miljö som är anpassad för ängsblommor och fjärilar, just här i fjärlisparken. Här finns möjlighet för dig som är intresserad av växter att strosa runt och upptäcka såväl vanliga som ovanliga blommor. Olika arter blommar vid olika tidpunkter under säsongen.

Under soliga, vindstilla dagar kan du ha turen att få syn på en och annan fjäril. Växtligheten i parken erbjuder goda förutsättningar för fjärilen att leva och bo i.

 

Fjärilen och växterna

Naturlandskapet har under de senaste årtiondena utarmats på växt- och djurarter på grund av det moderna skogs- och jordbruket. Jämfört med för femtio år sedan finns endast ett fåtal arter ängs­blommor kvar längs vägkanterna vilket i sin tur minskat antalet fjärilar och fjärilsarter.

Traditionellt anlagda parker och grönområden tillgodoser inte heller de behov fjärilar har för sin överlevnad. Fjärilarnas livsförutsättningar missgyn­nas av igenlagda vatten, ”välskötta” kantzoner, kortklippta gräsmattor och bekämpningsmedel.

Fjärilar behöver växter hela livet. Larven äter växter och den färdiga fjärilen suger nektar från blom­mor. Fjärilslarven lever oftast bara av en eller ett par växtarter. De kallas för larvens värdväxter. Den fullbildade fjärilen hämtar sin föda från ett mycket större antal växtarter än larven, huvudsakli­gen från växter med nektarrika blommor. Födoväx­terna kallas för nektarväxter.

Det är viktigt att båda typerna av växter finns under hela fjärilssäsongen, särskilt viktigt är det att det finns värdväxter i tillräcklig mängd för larverna då de är begränsade i sin rörelseförmåga. I fjärilspar­ken finns det därför gott om nässlor och tistlar där många av fjärilarna föder upp sina larver. Tistlar är också en bra nektarväxt för den färdiga fjärilen.

En grupp fjärilar som har specialiserat sig på bara en växtfamilj är exempelvis pärlemorfjärilar som har violer som värdväxt för sina larver medan andra såsom citronfjärilens larver endast äter brakved. Andra har lättare livsvillkor genom att ha olika arter av gräs på menyn.

Kontakt

Turistbyrån
66630, Bengtsfors