Furustad Naturreservat, Ed

Naturreservatet Furustad vid sjön Stora Les östsida hyser botaniskt värdefulla odlingsmarker.

Furustad Naturreservat, Ed

Värdefulla odlingsmarker

Naturreservatet Furustad vid sjön Stora Les östsida hyser botaniskt värdefulla odlingsmarker. Gården Furustad är ett botaniskt och kulturhistoriskt värdefullt torpställe vid stranden.

Furustad

Furustad har tidigare varit ett torpställe som tillhört byn Valsebo. Det har varit brukat sedan lång tid tillbaka. I början av 1700-talet var odlingen koncentrerad till de nedre och flackare delarna av dalgången. Odlingen upphörde under 1960-talet och områdets åker- och ängsmark är nu i ett skede av igenväxning. Vissa delar skall skötas så att de botaniskt värdefulla ängsmarkerna bibehålls.

Artrikedom

Gårdens odlingsmarker hyser en rik flora med bl.a. orkidén brudsporre i stor mängd. Här växer prästkrage, liten blåklocka, väddklint, rödklint och fyrkantig johannesört. Några partier av de forna åkrarna och ängarna har successivt blivit lövskog med mycket asp, till nytta för den vitryggiga hackspetten, som på senare år utnyttjat området.

Den omgivande skogsmarken i branterna öster om odlingsmarken, liksom Furustadsön, domineras av hällmarkstallskog med inslag av granskog. Utmed bergsfoten löper en blockmark med rikare vegetation. Här finns blåsippa, vårärt, ormbär och trolldruva.

Ett vindskydd med eldstad, vedförråd, toa och sopkärl finns vid sjön.

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Furustads naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

– framföra eller parkera motordrivet fordon,

– medföra ej kopplad hund,

– anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

– göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats,

– tälta annat än på särskilt anvisad plats,

– bryta kvistar eller på annat satt skada träd och buskar,

– plocka eller gräva upp blommor, ris, mossor eller lavar,

– anordna orienteringskontroll.

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Text: Västkuststiftelsen.org

Foto: Thomas Carlén

Kontakt