Tresticklan Nationalpark

Nationalparken vid sjön Tresticklan är ett urskogsområde som leder tankarna till tomtar, troll och älvor. Flera av träden är mer än 250 år gamla. I parken finns markerade vandringsleder.

Tresticklan Nationalpark

På många håll i Dals-Eds kommun finns möjligheter att fritt vandra i skog och mark efter karta och kompass.
Det mest kända strövområdet är Tresticklan Nationalpark som ligger beläget 20 km nordväst om Ed. Här finns markerade leder på 4-8 km.

Möjlighet att övernatta i stugan Budalsviken, kontakta turistbyrån 0534-190 22 under sommaren eller kommunens växel 0534-19000. Nyckeln till stugan finns att hämta i Ed’s kommunhuset. Det kostar 25 sek per person på dagstur och 100 sek per person om man sova över.

Passa även på att bese den utställning som finns precis vid entrén till parken, infotavlor som är belägna 600 m från parkeringen vid Råbocken.

Parken invigdes 1996 av Kung Carl XVI Gustav.

 

Obruten vildmark – Tresticklan är Sveriges 25:e nationalpark och bildades 1995

Väster om Stora Le och in mot norska gränsen finns ett stort obrutet skogsparti, som brukar kallas Tresticklaområdet efter den största sjön. Med sina ca 3000 hektar är Trestickla det tredje största obrutna och någorlunda opåverkade skogsområdet i landet utanför fjällregionen och Norrbotten.

Från ovan sett breder terrängen i Tresticklaområdet ut sig som en tvättbräda med sina 1650 milj. år gamla bergsryggarna i nord-sydlig riktning. Sänkorna däremellan är fuktiga områden, sjöar eller myrmarker. Hällarna är bevuxna med gles tallskog och översållade med mossor och lavar. Vattnet skymtar igenom på många ställen, nationalparken är sjörik.

 

Spännande vandringar

Vandringar i nationalparken Tresticklan är väldigt olika. Det är nämnvärt mycket besvärligare att vandra tvärs emot bergryggarna i öst-västlig riktning. Vandringar i rak nord-sydlig riktning längs de parallella bergryggarna är betydligt behagligare.

Hällmarkstallskogen är en karg naturtyp och varken djur- eller växtlivet i Trestickla är särskilt rikt, med undantag för insektslivet. Här finns ett flertal rödlistade skalbaggearter. Under en vandring genom området är det mycket möjligt att man stöter upp orre eller tjäder. Korsnäbb och tofsmes är andra fåglar som förekommer här, liksom storlom och fiskgjuse. Dessutom rör sig ju varg, älg, lo och rådjur i området.

En fin utsiktspunkt har man på Orshöjden, 275 m.ö.h., som är den högsta punkten i området. Dit tar man sig genom en avstickare på vandringsleden Tresticklaleden.

Gränstrakt

Lundsnes naturreservat ligger direkt i anslutning till nationalparken på norska sidan om gränsen, ett ca 2000 hektar  stort område med relativt opåverkad skog, alltså samma naturtyp som i Tresticklaområdet, men här finns också bördigare skogar som domineras av gran.

Vandringsleder

Från nationalpraksentrén (600 m från parkeringen vid Råbocken) följer man Halleleden knappt en kilometer fram till parkgränsen vid Sveriges gräns. Förutom Halleleden till Norge finns en vandringsslinga längs sjön Stora Tresticklan och förbi det gamla hemmanet Bråtane. Därifrån leder en avstickare upp till nationalparkens högsta punkt, Orshöjden.

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Västkuststiftelsen ordnar från maj till oktober vandringar i flera  naturreservat och nationalparken. För information gå till sidan www.vastkuststiftelsen.org. Turerna är gratis och kräver ingen föranmälan men tänk på lämplig klädsel och ta med stövlar, matsäck och gärna en kikare.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Tresticklans nationalpark. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva eller hacka
 • skada, rista i eller måla på berg,  block eller sten
 • bortföra sten
 • bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd och buskar
 • skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • framföra motordrivet fordon
 • framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost
 • starta eller landa med luftfartyg
 • elda inklusive att använda grill. Användning av friluftskök är dock tillåten
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 • på ett störande sätt orsaka ljud
 • cykla

 

Länsstyrelsens tillstånd krävs för att: 

 • genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang
 • genomföra organiserade aktiviteter som innebär övernattning mer än två nätter i följd på samma plats
 • rida
 • placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande
 • samla grod- eller kräldjur
 • samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur
 • plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor eller lavar eller vedlevande svampar.

 

Glöm inte att det är ditt eget ansvar att kontrollera senaste föreskrifter innan du besöker nationalparken! Du hittar dessa på www.naturvardsverket.se. 

 

 

 

Kontakt