Vid skada på båt

Trafikerande båtar skall vara försäkrade

Alla båtar som trafikerar Dalslands kanal är skyldiga att ha en gällande båtansvarsförsäkring. Skepparen ansvarar för att sådan finns (se Allmänna bestämmelser, kanalbolagets hemsida och slusskvittot).

Vid en incident/skada

Det är mycket viktigt att Du som skeppare/ägare, stannar kvar vid slussen* och inväntar kanalchefens besked om vidare hantering (dokumentation, kontroll eller besiktning). I annat fall finns risk att eventuella ersättningsanspråk inte kan beaktas senare. Den skadelidande måste lämna skriftlig redogörelse för det inträffade. Slussvakten ombesörjer att skadeanmälan blir ifylld och inlämnad till kanalkontoret. Skadeanmälan ska undertecknas av båda parter.

OBS! ”Stanna kvar vid slussen” betyder inte att båten måste ligga kvar i slussen och hindra annan trafik. Slussa ut båten för ankring vid närmaste väntbrygga/kaj/gästhamn.

Personalen tar inte ställning till vållandefrågan

Personal från Dalslands Kanal AB ska inte ta ställning till vem som vållat skada. Båtägare rekommenderas att alltid anmäla skada på sin båt, passagerare eller annan egendom till sitt försäkringsbolag. Respektive försäkringsbolag kommer sedan utreda vållandefrågan.

Skadeståndsskyldighet

Dalslands Kanal AB svarar för skador genom sin ansvarsförsäkring i de fall Kanalbolaget är att ses som skadeståndsskyldigt. Allmänna skadeståndsrättsliga regler gäller, vilket innebär att Kanalbolaget är skadeståndsskyldigt i det fall det/dess personal kan visas ha orsakat en uppkommen skada genom vårdslöshet enligt skadeståndslagen. Indirekta skador ersätts inte i något fall. Skada som orsakas på Dalslands Kanal AB:s egendom genom vårdslöshet ska ersättas av skepparen eller genom båtens båtansvarsförsäkring. Dalslands Kanal AB avgör inte eventuell skadeståndsskyldighet utan lämnar ärendet vidare till sitt försäkringsbolag.

Skadeståndsanspråk

Skada som anses ha vållats genom vårdslöshet av Dalslands Kanal AB och som föranleder hävdande av skadeståndsanspråk gentemot Dalslands Kanal AB ska omgående rapporteras till Dalslands Kanal AB:s personal på platsen (slussvakten).

En båtförsäkring ersätter den skadedrabbade enligt försäkringsvillkoren. Skada på båt bör därför alltid anmälas till det försäkringsbolag där båten är försäkrad och ersättning yrkas därigenom i första hand. Försäkringsbolagen reglerar sedan om slutkostnaden för skadan (samt självrisk) ska bäras av båtens försäkring eller av en eventuellt skadeståndsskyldig part.

Skador mellan trafikanter

Skada som uppkommer till följd av sammanstötning med annan trafikant ska lösas mellan inblandade parter.