EKA Miljörum

EKA Miljörum i Bengtsfors är Sveriges första miljörum. På ett område med förorenad industrimark invid sjön Bengtsbrohöljen har en park med en unik sammansättning av sten, växter och vatten anlagts.

Syftet med EKA Miljörum är att sprida de kunskaper som behövs för att långsiktigt skydda EKA-området. Det var tidigare starkt förorenat av kvicksilver och dioxin. Huvuddelen av dessa föroreningar är nu borttagna. För att förhindra att kvarvarande föroreningar når omgivningen har flera skyddsanordningar installerats. Dessa skyddsanordningar ska bevaras under 1000-tals år och att kommande generationer känner till hur EKA-området ska skötas.

Historia

Från 2005 till 2008 har ett omfattande saneringsarbete pågått på den så kallade EKA-tomten i Bengtsfors där en kemisk industri bedrev verksamhet under 1900-talets början. Projektet startade 2001 med förstudier av det förorenade området och kommer att följas till och med 2019 genom regelbundna mätningar. Under saneringstiden har 62 000 ton förorenad jord siktats varav 36 000 ton har forslats till SAKAB i Kumla för slutförvaring. Gamla byggnader har rivits och stora markområden alldeles intill sjön Bengtsbrohöljen har sanerats från kvicksilver och dioxiner. Målet har varit att få bort 90 procent av den totala mängden kvicksilver. EKA-området har sedan täckts med tätskikt, geotextilduk samt filterbarriärer mot kanalen för att stänga inne kvarvarande rester av kvicksilver och för att begränsa spridning av föroreningar ut från området.

Under projekttiden har Bengtsfors kommun haft huvudansvaret för projektets genomförande. Empirikon AB har ansvarat för projektledning.